شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ *آنها در كنار هم با دشمن جنگيدن تا انتخابات در كشور آزاد باشد* *حال خدا نكند كه ما در انتخابات آزاد باهم بجنگيم*
2-تنها
94/12/8
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top