شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ *گر مرا لحظه ديدار نگاهي بكني.......من دو چشمان تَرت را به دو دنيا ندهم*
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top