شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ *گر مرا لحظه ديدار نگاهي بكني.......من دو چشمان تَرت را به دو دنيا ندهم*
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top