بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ *بنظر عرش برين هم سخن خواب تو هست نه همين هرچه بكار است سخن خواب تو هست گفته اند كفر نگويم پي خواب يكي گفتمش كفر كجا بود اگر خواب تو هست*
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت دماسنج